İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel kat karşılığı ihalesi

2017-03-22

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel kat karşılığı ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel’de 4188,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 03.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.050.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3  31.500,00-TL’dir.

             İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan arsa paylı katta 4 adet bağımsız bölümden 12 katlı, katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerinin toplamda 1396 olan arsa payı miktarının en az %25’i (349 arsa payı) idaremize bırakılmak üzere en çok arsa payı verene ihale edilecektir.

             İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan teklif edilen arsa payını sağlayacak şekilde her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

            Belediyemiz inşaat ruhsatı öncesinde ön projede inşaata 2 bodrum kat oluşması halinde bodrum katlardan birini arsa payına dâhil etmeksizin zemin katta Belediyemizin alacağı bağımsız bölümlere eklenti yapılmak şartıyla alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı olması halinde zemin katı sosyal tesis yapılmak üzere arsa payına uymak şartıyla tamamını alabilecektir.

            Ön projede daire alanları 130,00 m²’yi geçmeyecek şekilde katta 4 bağımsız bölüm toplamda 48 bağımsız bölüm olacak olup Belediyemiz onayı alınmak şartıyla birbirlerinin aynı katta olmak şartıyla 2 blok şeklinde de ve bağımsız bölümlerin m²'si artırılmak suretiyle bazı katlarda daha büyük bağımsız bölüm elde edilebilir ve bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir. m²'de büyüme oranı kadar bağımsız bölümlere verilen arsa payı kadar artırılacak olup yeni oluşan arsa payına göre yüklenici ile Belediyemiz arasında paylaşım sağlanacaktır.   

            Herhangi bir bağımsız bölümde hisseli olma durumunda hisseli olarak tescil edilebileceği gibi her bir arsa payına karşılık 5.000-TL ile arsa payının çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde arsa payı devrinin yapılması aşamasında yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

             İhalede en yüksek arsa payını veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 100,00-TL (Yüzlira) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel kat karşılığı ihalesi

2017-03-22

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel kat karşılığı ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel’de 4030,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 03.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14.40’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.010.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3  30.300,00-TL’dir.

             İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan arsa paylı katta 4 adet bağımsız bölümden 12 katlı, katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerinin toplamda 1396 olan arsa payı miktarının en az %25’i (349 arsa payı) idaremize bırakılmak üzere en çok arsa payı verene ihale edilecektir.

             İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan teklif edilen arsa payını sağlayacak şekilde her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

            Belediyemiz inşaat ruhsatı öncesinde ön projede inşaata 2 bodrum kat oluşması halinde bodrum katlardan birini arsa payına dâhil etmeksizin zemin katta Belediyemizin alacağı bağımsız bölümlere eklenti yapılmak şartıyla alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı olması halinde zemin katı sosyal tesis yapılmak üzere arsa payına uymak şartıyla tamamını alabilecektir.

            Ön projede daire alanları 130,00 m²’yi geçmeyecek şekilde katta 4 bağımsız bölüm toplamda 48 bağımsız bölüm olacak olup Belediyemiz onayı alınmak şartıyla birbirlerinin aynı katta olmak şartıyla 2 blok şeklinde de ve bağımsız bölümlerin m²'si artırılmak suretiyle bazı katlarda daha büyük bağımsız bölüm elde edilebilir ve bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir. m²'de büyüme oranı kadar bağımsız bölümlere verilen arsa payı kadar artırılacak olup yeni oluşan arsa payına göre yüklenici ile Belediyemiz arasında paylaşım sağlanacaktır.   

            Herhangi bir bağımsız bölümde hisseli olma durumunda hisseli olarak tescil edilebileceği gibi her bir arsa payına karşılık 5.000-TL ile arsa payının çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde arsa payı devrinin yapılması aşamasında yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

             İhalede en yüksek arsa payını veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 100,00-TL (Yüzlira) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar ihalesi

2017-03-05

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı m² muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.   

ADRESİ                                                   MUH. BEDEL (m²/¨ )  G.TEMİNAT (%3)   SAATİ:

Mahmutlar Mah. 3194 Parsel’de Arsa(1,064.00 m²)  m²  ¨ 6,00   ¨  6.384,00   ¨  192,00   14:00        

Gürsöğüt Mahallesi 4282 Parsel’de Arsa(208.00 m²) m²  ¨ 6,00   ¨  1.248,00   ¨  38,00     14:18                                                                                                                     

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı kiralanması

2017-03-05

Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı kiralanması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı aylık ¨ 2.000,00 Muhammen Bedel üzerinden 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanacak şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü saat 14.20’de ihale ile kiraya verilecektir.

Geçici Teminat (%3)     ¨ 7.200,00                                 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

2017-03-05

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                                       

ADRESİ                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ (¨)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/2                     ¨ 300,00      ¨ 540,00        14:02

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/3                     ¨ 350,00      ¨ 630,00        14:04

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/4                     ¨ 250,00      ¨ 450,00        14:06

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 A. 28 P. No: 55/H(47)           ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:08

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/69   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:10                         

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/70   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:14                         

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/71   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:16                         

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar ihalesi

2017-02-17

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 06.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.  

Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Sokak 1680 Ada 4 Parsel Semt Pazarı

ADRESİ                                                        B.ALAN  MUH. BEDELİ (¨)  G.TEMİNAT   SAATİ: 

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/6  385,82 m²   ¨ 700.000,00     ¨ 21.000,00      14:00             

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/7  404,00 m²   ¨ 800.000,00     ¨ 24.000,00      14:02             

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/8  666,60 m²   ¨ 1.200.000,00  ¨ 36.000,00      14:04             

                   

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

2017-02-17

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 27.02.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

Kurtuluş Mahallesi Kemal Milaslı Caddesi Altıparmak İş Merkezi                              

                              

ADRESİ                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ (¨)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/1           ¨ 500,00                    ¨  900,00            14:00

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/2           ¨ 250,00                    ¨  450,00            14:02

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/3           ¨ 300,00                    ¨  540,00            14:04

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/4           ¨ 300,00                    ¨  540,00            14:06

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/9           ¨ 500,00                    ¨  900,00            14:08

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/12         ¨ 700,00                    ¨  1.260,00         14:10

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/13         ¨ 700,00                    ¨  1.260,00         14:12

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/14         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:14

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/15         ¨ 650,00                    ¨  1.170,00         14:16

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/16         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:18

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/17         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:20

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/18         ¨ 400,00                    ¨  720,00            14:22

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/19         ¨ 400,00                    ¨  720,00            14:24

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/20         ¨ 900,00                    ¨  1.620,00         14:26

Şartname bedeli ¨20.00’dır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 605 ada 11 parselde bulunan taşınmaza kat karşılığı inşaat yapılması ilanı

2017-02-08

İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 605 ada 11 parselde bulunan taşınmaza kat karşılığı inşaat yapılması ilanı

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 605 ada 11 parsel’de 3.319,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 27.02.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30 ’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.027.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3    30.810,00-TL’dir.

      İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan puanlama da zemin katta oluşan 8 (Sekiz) adet dükkanlardan 4 (Dört) adeti (bağımsız bölüm krokisine göre 1,2,3,4 nolu dükkanlar) Belediyemize bırakılmak üzere katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerin toplamda 1888 olan puan miktarının en az %30’i (567 puan) idaremize bırakılmak üzere en çok puanı verene ihale edilecektir.

      İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan zemin kattaki dükkânlar alınmak şartıyla teklif edilen puanı sağlayacak şekilde iki bloktan ve her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

     Herhangi bir mülkiyette atık şeklinde yükleyici ile ortak mülkiyet oluşması halinde her bir puan karşılığı 5.000 TL olarak puan ile çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde yapı kullanma izin belgesi alınırken yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

    İhalede en yüksek oranı veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 500 TL (beşyüztürklirası) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Beytepe Mahallesi 390 Ada 1 nolu parsel kiralama ihalesi

2017-02-03

Beytepe Mahallesi 390 Ada 1 nolu parsel kiralama ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Beytepe Mahallesi 390 Ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan 237,00 m²’lik alanın turizm amacına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla açık çay bahçesi olarak 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 13.02.2017 Pazartesi günü saat 14:05’de aylık  ¨ 250,00 muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 450,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Gürsöğüt Mahallesi Arsa Satış İhalesi

2017-02-03

Gürsöğüt Mahallesi Arsa Satış İhalesi

İ L A N


BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 06.02.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilensaatte ve karşısında yazılı m²muhammen bedel üzerindenihale ile satılacaktır.   


ADRESİ                                                                           MUH. BEDEL (m²/¨ )          SAATİ

Gürsöğüt Mah 4267 Parsel Arsa ( 368.00 m² ) m²   ¨  5,00 ¨  1.840,00 14:00                                                                                                                     

Gürsöğüt Mahallesi 4274 Parsel Arsa ( 392.00 m² )m²   ¨  5,00        ¨  1.960,00        14:05


4267 Parsel Arsa ( 368.00 m² )   Geçici Teminat Tutarı %3    ¨  60,00’dir.

4274 Parsel Arsa ( 392.00 m² )   Geçici Teminat Tutarı %3    ¨  60,00’dir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI


İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

   Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.

×

AKARYAKIT ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

2016-12-21

AKARYAKIT ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BEYPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          :               2016/513426

1-İdarenin

a) Adresi               :               KURTULUS MAHALLESI HALİL ŞIVGIN CADDESİ NO:5/2 06730 BEYPAZARI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası            :               3127622510 - 3127627371

c) Elektronik Posta Adresi :               belediye@beypazari-bld.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 350.000 litre motorin 5.000 litre kurşunsuz benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri       :               Beypazarı

c) Teslim tarihi    :               Sözleşme imzalandıktan sonra 5(beş) işgünü içerisinde (sözleşme tarihi ile -31.12.2017) tarihleri arasında peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer  :               Beypazarı Belediyesi İhale Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati :               12.01.2017 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

×

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/Z (75)

2016-12-14

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/Z (75)

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyeri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 26.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

ADRESİ                                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ ( ¨ )     SAATİ

  Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/Z (75)      ¨ 130,00                  14:10

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 234,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Hacıkara Mah.1680 Ada 4 Parsel Semt Pazarı No:12/20

2016-12-14

Hacıkara Mah.1680 Ada 4 Parsel Semt Pazarı No:12/20

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkân, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 26.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.  

                   

ADRESİ                                                                        B.ALAN   MUH. BEDEL ( ¨ )  SAATİ

Hacıkara Mah.1680 Ada 4 Parsel Semt Pazarı No:12/20   214,24 m²    ¨ 595.000,00        14:15             

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 17.850,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

İstiklal Mahallesi 529 Ada 7 nolu Kargir ev (Hacı Hafızlar Konağı)

2016-12-14

İstiklal Mahallesi 529 Ada 7 nolu Kargir ev (Hacı Hafızlar Konağı)

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin İstiklal Mahallesi 529 Ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan Kargir ev (Hacı Hafızlar Konağı) Bakım, onarım, tamirat, tadilat v.b yükleniciye ait olmak şartıyla 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14:05’de aylık  ¨ 50,00 muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 180,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

×

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/G (45)

2016-12-14

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/G (45)

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyeri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 26.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

ADRESİ                                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ ( ¨ )     SAATİ

  Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/G (45)     ¨ 25,00                    14:08

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 45,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Kırşeyhler Mahallesinde Bulunan Taşınmazlar İhalesi

2016-12-06

Kırşeyhler Mahallesinde Bulunan Taşınmazlar İhalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen tarlalar 1 (Bir) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 19.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.

ADRESİ YILLIK MUH. BEDELİ (TL) G.TEMİNAT SAATİ:

Kırşeyhler Mah. 62 parsel’de 48,680.00 m² tarla m² ¨ 50,00 ¨ 2.434,00 ¨ 74,00 14:10

Kırşeyhler Mah. 2984 parsel’de 10,880.00 m² tarla m² ¨ 50,00 ¨ 544,00 ¨ 17,00 14:12

Kırşeyhler Mah. 3324 parsel’de 5,120.00 m² tarla m² ¨ 50,00 ¨ 256,00 ¨ 8,00 14:14

Kırşeyhler Mah. 3326 parsel’de 9,600.00 m² tarla m² ¨ 50,00 ¨ 480,00 ¨ 15,00 14:16

Kırşeyhler Mah. 3327 parsel’de 13,360.00 m² tarla m² ¨ 50,00 ¨ 668,00 ¨ 21,00 14:18

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a) İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

b) İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

c) İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

d) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

e) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

f) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

g) Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Sok. 12/10-11-12 nolu işyeri

2016-12-06

Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Sok. 12/10-11-12 nolu işyeri

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerlerinin 5 (Beş) yıllığına otopark olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 19.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.

   

ADRESİ                                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ ( ¨ )     SAATİ

Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Sok. No:12/10-11-12  ¨ 400,00 (KDV Hariç)       14:05

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 720,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                             

×

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel 55 nolu İşyeri

2016-12-06

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel 55 nolu İşyeri

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyeri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 19.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

ADRESİ                                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ ( ¨ )     SAATİ

  Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 Ada 28 Parsel No:55/V (71)     ¨ 130,00                  14:08

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 234,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

2017 YILI MUHTELİF GIDA ALIMI

2016-11-29

2017 YILI MUHTELİF GIDA ALIMI

2017 YILI MUHTELİF GIDA ALIMI((KURU GIDA-EKMEK-ET VE TAVUK-TATLI-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM)

BEYPAZARI BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Muhtelif Gıda Alımı((KURU GIDA-EKMEK-ET VE TAVUK-TATLI-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/454838

1-İdarenin

a) Adresi

:

KURTULUŞ MAHALLESİ HALİL ŞIVGIN CADDESİ 5 BEYPAZARI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3127622510 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kısım Kuru Gıda,Et ve Tavuk,Süt ve Süt Ürünleri,Ekmek,Tatlı,Yaş sebze ve Meyve

b)Teslim yeri

:

Beypazarı Belediyesi Turizm Kültür ve Sosyal Tesisler İşletmesi (Taşmektep Restoran)

c)Teslim tarihi

:

İdaresinin isteği doğrultusunda 31/12/2017 tarihine kadar peyderpey alınacaktır.İdare ihtiyaçlarını günlük talepler halinde yapacak olup; istenen ürünler aynı gün içerisinde 11:00-14:00 saatleri arasında İşletmenin mutfağına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kurtuluş Mah.Halil Şıvgın Cad.No:5

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığıBeypazarı Belediyesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beypazarı Belediyesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

×

Hacıkara Mahallesi Gazi GÜNDÜZALP İş Merkezi 1.kat 68 nolu işyeri

2016-11-29

Hacıkara Mahallesi Gazi GÜNDÜZALP İş Merkezi 1.kat 68 nolu işyeri

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 12.12.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.

          

          

Şartnameler Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

ADRESİ                                                                                     MUH. BEDEL ( ¨ )     SAATİ

Hacıkara Mahallesi Gazi GÜNDÜZALP İş Merkezi 1.kat 68 nolu işyeri 140,00 TL    14:00

×

Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 ada 72 parselde 1.katta bulunan bağımsız bölümler

2016-11-29

Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 ada 72 parselde 1.katta bulunan bağımsız bölümler

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait ilçenin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 ada 72 parselde 1.katta bulunan bağımsız bölümlerin(1560 m2 ) Belediyemizce onaylanacak projenin uygulanması şartı ile aylık kirası 7.050,00 –TL üzerinden 120 aydan kira eksiltme yöntemi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usülü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14:00’de kiraya verilecektir.

Taşınmazın Muh. Bedeli:846.000,00-TL olup, Geçici Teminat Tutarı %3 25.380,00- TL

        

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  a) İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı

  b) İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri(telefon, varsa fax ve e-posta adresleri)

  c)İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,

  ç) İsteklinin Tüzel Kişilik olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair(ihalenin yapıldığı yıla ait)belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi

d) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli(ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname

 e) İstekli inşaat aşamasında inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri bulundurmak zorundadır.

 f) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri,

 g) Nakdi olarak geçici teminat yatırıldığına ilişkin belgeler

 h)Şartname bedeli olan 100,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartnameler Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.

×

İşyeri İlanı

2016-11-03

İşyeri İlanı

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyeri 3 (Üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 14.11.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilensaatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerindenihale ile kiraya verilecektir.  

                   

ADRESİ                                                                                     MUH. BEDEL ( ¨ )     SAATİ

  Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Cad. 1680 ada 4 P. No:12/1     ¨ 3.600,00             14:05


Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 3.888,00’dır.


İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.


Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.


Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.

×

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

2016-06-21

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI


                                                                    İLAN

                                   BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi Belediye Atölyesi yanındaki sahada,Karaşar ve Kırbaşı Mahallelerinde bulunan ekli listede yazılı 24 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesi uyarınca açık teklif artırma suretiyle 12.07.2016 Salı Günü saat 14.00.de ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 12.07.2016 tarihinde saat 14.00'de 1.numaradan başlayarak sırası ile aralıksız devam edecektir.

3-İhaleye ilişkin araç bilgileri,fotoğrafları ve şartname 25 TL karşılığında Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü Tahsilat Servisinden veya www  beypazari.bel.tr  internet adresinden görebilir.Ancak ihaleye katılacakların şartname ve eklerini ihalesine girilecek her araç için Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araç ve iş makinaları ihale saatine kadar Belediyemiz atölyesi yanındaki sahada ve Karaşar, Kırbaşı Mahallelerinde görülebilir.

5-İhaleye ilişkin başvuru 12.07.2016 tarihinde saat 13.45'e kadar olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Plakalı araçların tamamı (iş makinaları hariç) çekme belgeli satışa sunulacak aracı alan kişi veya şirket kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

7-Taşıt ve İş Makinaları satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli  ile karar pulu tahsil edilecek olup;tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi,resim,harç vb. Alıcıya aittir.

8-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

2886,4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

Başvuru Dilekçesi

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

İdareden alınmış şartnamenin her sayfasının imzalı hali

Nüfus cüzdanı sureti

Son üç ay içinde alınmış iş veya ikametlerini gösterir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

Başkasının adına ihaleye katılacakların,Noterden onaylı vekaletname örneğini tüzel kişilik adın katılacak olanların ise Noterden Onaylı İmza sirküsü ve Temsil Yetki Belgesi örneğini vermesi zorunludur.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İş bu ihalede araçların ve iş makinalarının satılmaması halinde ihale tarihinden itibaren 8 gün sonra 09.07.2016 günü saat 14.00 de aynı yer ve şartlarla yeniden ihale edilecektir.

Beypazarı Belediye Başkanlığı

Adres:Beypazarı Belediye Başkanlığı

Telefon: 0 312 762 25 10 –11 - 12 -13

Faks     :0 312 763 13 58

Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

                BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ            Belediyemize ait ekli listede belirtilen 24 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif Artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.


            1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI

            Kurumumuza ait özellikleri ve nitelikleri ekli listede belirtilen toplam 24 adet araç ve iş makinası,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) suretiyle satılacaktır.

            2-SATIŞ ŞEKLİ

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA)suretiyle ekli listenin birinci sırasından başlayarak ayrı ayrı satılacaktır.                                                               3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

            İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni Huzurunda 12.07.2016 Salı Günü Saat 14.00 de satılacaktır. Alıcılar veya Vekaleten katılacak olanlar İhale Yeri,günü ve saatinde hazır bulunacaklardır                                                             4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Başvuru dilekçesi

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

İdareden alınmış Şartnamenin bütün sayfalarının imzalı hali

Nüfus Cüzdanı Sureti

Son üç ay içinde alınmış iş ve ikametlerini gösterir belge (tebigat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

            Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini vermeleri.

            5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar.Kurum ile ihtilafa düşmüş olanlar,daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından fesih edilen gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.

            6-GEÇİCİ TEMİNAT 

İstekliler söz konusu araç satış ihalelerine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelin en az %10 (yüzde on) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu müracaat dilekçelerine ekleyecektir.

b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri “kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü”

c) Hazine Müsteşarlığınca  ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Muhammen bedelin %10 nundan az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır.     

            7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale komisyonunun kararına göre ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması durumunda , satış bedelinin teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir.


            8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

a) İhaleye katılacak isteklilerin ihaleden önce yazı işlerine bu ilan metninde ve şartnamede yazılı evrakları teslim edeceklerdir.

b) İsteklilerin belgelerini eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, belgenin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerinde önemsiz bulunan isteklilerden Kurum'ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması istenecektir.

c) Belgeleri tamam olmayanlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir.

d) İsteklilerce , muhammen bedelin üzerinde artış yapılacaktır.

e) Açık artırma işlemi satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir.

f) İhalenin neticesi İhale komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 7 (Yedi) gün içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.

            9- SATIŞ İŞLEMLERİ

a) Kesinleşen ihale kararı 7 iş günü içerinde ihale üzerinde kalan isteklilerin Satış Şartnamesinde bildirildiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla e-posta, faks yada elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve faks yoluyla yapılan bildirimlerde gönderim tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.

b) İstekli tebligatı aldığı tarihinden itibaren 7 (Yedi) iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak idarenin belirtilen banka hesabına yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için idareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 7(Yedi) işgünü içinde idareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen isteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %10 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir.

c) İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %10 geçici teminat dışında, idarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse  aradaki fark hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.

d) İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminat serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

e)İsteklinin satış şartnamesinde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların,adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle istekliye geç ulaşmasından idare sorumlu değildir.

f) İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik ve arızası idarece tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep , itiraz vb. Haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder.

g) Araçlar mevcut durumları çekme belgeli olarak satışa sunulacak ihaleyi alan kendi üzerine tescil iş ve işlemlerini yaptıracak. Araçla ilgili olarak her türlü (vize vb ) iş ve işlemler alıcıya ait olacaktır. Araç satış listesinin üçüncü sırasındaki 06BBB12,  beşinci sırasındaki 06BBB17,onbirinci sırasındaki 06BBB23,araç plakaları belediyemize yeni alınan araçlara takılacağından bu araçlara talip olan kişi ve tüzel kişilerin Beypazarı adresi dışında adres vermeleri plaka değiştirme işlemini onaylamayanlara kati satış yapılmayacaktır.

            10-DEVİR İŞLEMLERİ

a) Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır.

b) Devir işlemleri için isteklinin idareye asaleten veya vekaleten başvurması gerekecektir.

c) İhalenin onaylanması ve idarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı satış şartnamesi'nin 9.b maddesinde belirtilen 7 iş günü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10(on) iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

           


            11- DİĞER HUSUSLAR

a) İdare , idarenin menfeatine olan hususlarda, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

b) Satış Şartnamesinde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Beypazarı Mahkemeleri ve icra dairesi yetkili olacaktır.

c) İş bu satış şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler , silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.

d) İstekliler satışa konu araçları ve iş makinelerini Belediyemiz Atölye yanındaki saha alanında,Karaşar ve Kırbaşı Mahallelerinde görebileceklerdir.

e) İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılır.

f) İş bu şartname 3(üç) sayfa ve 11(onbir) maddeden ibarettir.
Adı Soyadı:..........................................................


Açık Adresi:.........................................................


Telefon No:..........................................................


Faks No:...............................................................


Elekronik Posta:.....................................................

×
[1]2 3 Sonraki> Son sayfa>>

Sitemizi 18383 Kişi Ziyaret Etti.
en ucuz ucak bileti pegasus turk hava yollari 1080p film izle