türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort
BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAÇ SATIM İHALESİ                                                                      İLAN

                                      BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi Belediye Atölyesi yanındaki sahada, bulunan ekli listede yazılı 38 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesi uyarınca açık teklif artırma suretiyle 25.05.2017 Perşembe Günü saat 14.00.de ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 25.05.2017 tarihinde saat 14.00'de 1.numaradan başlayarak sırası ile aralıksız devam edecektir.

3-İhaleye ilişkin şartname 10 TL karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ayniyat Servisinden veya www.beypazari-bld.gov.tr internet adresinden görebilir.Ancak ihaleye katılacakla-rın şartname ve eklerini ihalesine girilecek her araç için Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araç ve iş makinaları ihale saatine kadar Belediyemiz atölyesi yanındaki sahada .görülebilir.

5-İhaleye ilişkin başvuru 25.05.2017 tarihinde saat 13.30'a kadar olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Plakalı araçların tamamı (iş makinaları hariç) çekme belgeli satışa sunulacak aracı alan kişi veya şirket kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

7-Taşıt ve İş Makinaları satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli  ile karar pulu tahsil edilecek olup;tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi,resim,harç vb. Alıcıya aittir.

8-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

2886,4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve KHK göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

Başvuru Dilekçesi

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

İdareden alınmış şartnamenin her sayfasının imzalı hali

Nüfus cüzdanı sureti

Son üç ay içinde alınmış iş veya ikametlerini gösterir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

Başkasının adına ihaleye katılacakların,Noterden onaylı vekaletname örneğini tüzel kişilik adın katılacak olanların ise Noterden Onaylı İmza sirküsü ve Temsil Yetki Belgesi örneğini vermesi zorunludur.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İş bu ihalede araçların ve iş makinalarının satılmaması halinde ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 08.06.2017 Perşembe günü saat 14.00 de aynı şartlarla yeniden ihale edilecektir.Beypazarı Belediye BaşkanlığıAdres:Beypazarı Belediye Başkanlığı

Telefon: 0 312 762 25 10 –11 - 12 -13

Faks     :0 312 762 73 71Image titleImage title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

                BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ            Belediyemize ait ekli listede belirtilen 38 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif Artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.


            1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI

            Kurumumuza ait özellikleri ve nitelikleri ekli listede belirtilen toplam 38 adet araç ve iş makinası,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) suretiyle satılacaktır.

            2-SATIŞ ŞEKLİ

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA)suretiyle ekli listenin birinci sırasından başlayarak ayrı ayrı satılacaktır.                                                               3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

            İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni Huzurunda 25.05.2017 Salı Günü Saat 14.00 de satılacaktır. Alıcılar veya Vekaleten katılacak olanlar İhale Yeri,günü ve saatinde hazır bulunacaklardır                                                             4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Başvuru dilekçesi

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

İdareden alınmış Şartnamenin bütün sayfalarının imzalı hali

Nüfus Cüzdanı Sureti

Son üç ay içinde alınmış iş ve ikametlerini gösterir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

            Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini vermeleri.

            5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar.Kurum ile ihtilafa düşmüş olanlar,daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından fesih edilen gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.

            6-GEÇİCİ TEMİNAT 

İstekliler söz konusu araç satış ihalelerine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelin en az %20 (yüzde yirmi) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu müracaat dilekçelerine ekleyecektir.

b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri “kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü”

c) Hazine Müsteşarlığınca  ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Muhammen bedelin %20 sinden az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır.     

            7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale komisyonunun kararına göre ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması durumunda , satış bedelinin teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir.


            8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

a) İhaleye katılacak isteklilerin ihaleden önce yazı işlerine bu ilan metninde ve şartnamede yazılı evrakları teslim edeceklerdir.

b) İsteklilerin belgelerini eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, belgenin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerinde önemsiz bulunan isteklilerden Kurum'ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması istenecektir.

c) Belgeleri tamam olmayanlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir.

d) İsteklilerce , muhammen bedelin üzerinde artış yapılacaktır.

e) Açık artırma işlemi satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir.

f) İhalenin neticesi İhale komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 7 (Yedi) gün içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.

            9- SATIŞ İŞLEMLERİ

a) Kesinleşen ihale kararı 7 iş günü içerinde ihale üzerinde kalan isteklilerin Satış Şartnamesinde bildirildiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla e-posta, faks yada elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve faks yoluyla yapılan bildirimlerde gönderim tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.

b) İstekli tebligatı aldığı tarihinden itibaren 7 (Yedi) iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak idarenin belirtilen banka hesabına yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için idareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 7(Yedi) işgünü içinde idareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen isteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %20 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir.

c) İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %20 geçici teminat dışında, idarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse  aradaki fark hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.

d) İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminat serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

e)İsteklinin satış şartnamesinde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların,adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle istekliye geç ulaşmasından idare sorumlu değildir.

f) İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik ve arızası idarece tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep , itiraz vb. Haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder.

.

            10-DEVİR İŞLEMLERİ

a) Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır.

b) Devir işlemleri için isteklinin idareye asaleten veya vekaleten başvurması gerekecektir.

c) İhalenin onaylanması ve idarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı satış şartnamesi'nin 9.b maddesinde belirtilen 7 iş günü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına veya Belediye Veznesine yatırılmasından sonra devir işlemleri 10(on) iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

           


            11- DİĞER HUSUSLAR

a) İdare , idarenin menfaatine olan hususlarda, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

b) Satış Şartnamesinde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Beypazarı Mahkemeleri ve icra dairesi yetkili olacaktır.

c) İş bu satış şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler , silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.

d) İstekliler satışa konu araçları ve iş makinelerini Belediyemiz Atölye yanındaki saha alanında,görebileceklerdir.

e) İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılır.

f) İş bu şartname 3(üç) sayfa ve 11(onbir) maddeden ibarettir.
Adı Soyadı:..........................................................


Açık Adresi:.........................................................


Telefon No:..........................................................


Faks No:...............................................................


Elekronik Posta:.....................................................


Sitemizi 7132 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus