türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort
İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel kat karşılığı ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel’de 4188,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 03.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.050.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3  31.500,00-TL’dir.

             İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan arsa paylı katta 4 adet bağımsız bölümden 12 katlı, katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerinin toplamda 1396 olan arsa payı miktarının en az %25’i (349 arsa payı) idaremize bırakılmak üzere en çok arsa payı verene ihale edilecektir.

             İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan teklif edilen arsa payını sağlayacak şekilde her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

            Belediyemiz inşaat ruhsatı öncesinde ön projede inşaata 2 bodrum kat oluşması halinde bodrum katlardan birini arsa payına dâhil etmeksizin zemin katta Belediyemizin alacağı bağımsız bölümlere eklenti yapılmak şartıyla alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı olması halinde zemin katı sosyal tesis yapılmak üzere arsa payına uymak şartıyla tamamını alabilecektir.

            Ön projede daire alanları 130,00 m²’yi geçmeyecek şekilde katta 4 bağımsız bölüm toplamda 48 bağımsız bölüm olacak olup Belediyemiz onayı alınmak şartıyla birbirlerinin aynı katta olmak şartıyla 2 blok şeklinde de ve bağımsız bölümlerin m²'si artırılmak suretiyle bazı katlarda daha büyük bağımsız bölüm elde edilebilir ve bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir. m²'de büyüme oranı kadar bağımsız bölümlere verilen arsa payı kadar artırılacak olup yeni oluşan arsa payına göre yüklenici ile Belediyemiz arasında paylaşım sağlanacaktır.   

            Herhangi bir bağımsız bölümde hisseli olma durumunda hisseli olarak tescil edilebileceği gibi her bir arsa payına karşılık 5.000-TL ile arsa payının çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde arsa payı devrinin yapılması aşamasında yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

             İhalede en yüksek arsa payını veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 100,00-TL (Yüzlira) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.


Sitemizi 68609 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort