türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ve MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

I - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz Görev, Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye Meclisi

kararları sonucunda alınan Kırsal destek programlarını uygulamak, başkanlığımızın belir􀁡ği

duyuruları ilan etmek ve toplan􀁃lara Belediyemiz adına ka􀁃lmak, birimimize gelen yazışmaları

gerçekleş􀀾rmek􀀾r.

B- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Belediye binası içerisinde bir odada faaliyet göstermektedir.

Müdürlüğümüzde Kırsal Hizmetlerle alakalı iş ve işlemler yapılmaktadır.

2 - Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz Başkan Yardımcısı ve Başkanlığa bağlı örgüt yapısı içerisinde çalışmaktadır.

3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet laptop ve 1 adet yazıcı kullanılmakta

olup; teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır. Dahili bağlan􀁃lı 1 adet telefon bulunmaktadır.

4 - İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüzde Kırsal Hizmetler Müdürü, 1 şirket personeli olmak üzere toplam 2

personelle çalışmaktadır.

5 – Sunulan Hizmetler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılara cevap verilmesi, vatandaşlardan gelen

dilekçelerin değerlendirilmesi, Belediye Meclisinde alınan kararları uygulamak􀁃r.

6 - Yöne􀁔m ve İç Kontrol Sistemi

Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı kontrolünde yürütülmektedir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin teknoloji kullanılarak hızlı, güncel ve sürekli bir
şekilde hizmet akışının sağlanması hedeflenmiş􀀾r.
B – Diğer Hususlar
Standart Dosya Planı faaliyete geçirilmiş􀀾r. Ayrıca EBYS ( Elektronik Belge Yöne􀀾m Sistemi )
Müdürlüğümüzün kullanılmaktadır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Belediyemiz bütçe hedefleri doğrultusunda, kırsal kalkınmanın sağlanması için ayrılan ödenek
dahilinde desteklemede bulunmaktadır.
B - Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2016 yılı içerisinde chandler ceviz, kavuzsuz arpa, taresve piyoner mısır, arılı kovan, damızlık
koyun keçi ve afetzedelere tohum dağı􀁃mlarına ka􀁃lım sağlanıldı. Belediyemizce 70 kişiye 700 adet
arılı kovan ve 1000 kişiye 10000 adet meyve (elma, armut, kaysı, şe􀁩ali ve kiraz) fidanı dağı􀁃mı yapıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı koordinesinde yapılan toplan􀁃lara ka􀁃lım sağlandı. EBYS ( Elektronik Belge
Yöne􀀾m Sistemi )'ne gelen yazılara ve dilekçelere cevap verildi.
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Günden güne gelişen ve büyüyen ilçemizin kırsal alandaki faaliyetlerinin artması sebebiyle
deneyimli, kabiliyetli ve eği􀀾mli yeterli sayıda personel çalış􀁃rılması gerekmektedir.
IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A - Üstünlükler
Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında ye􀀾ş􀀾rilip, ileriki
zamanlarda yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve hazırlıkları yapılmaktadır.

B – Zayıflıklar
C - Değerlendirme
Müdürlüğümüzün önemine binaen hizmet içi eği􀀾mle desteklenmelidir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüzde hizmet içi eği􀀾minin yapılması faydalı olacak􀁃r.
Ek-3 Harcama yetkilisinin İç kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 4[6]
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunluru ilişkin işlemlerin yasalllık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolunun etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.5[7]
Burada toparlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her hangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER
B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Beypazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015
tarih ve 13316537-349-4467 sayılı 2015/8 nolu Genelgesi gereğince Belediye Meclisinin
01.04.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile kurulmuş olup, vekaleten atanan Muhtarlık İşleri
Müdür Vekili tara􀁐ndan hizmet vermektedir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara􀁐ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız mahallelerin sorunlarını
belirterek, taleplerin daha kısa sürede ilgili birimlere ulaşması sağlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Muhtar Bilgi Sistemi
kanalıyla belediyemize yönlendirilen muhtar talepleri müdürlüğümün yetkisi dahilinde olan
Muhtar Bilgi Sisteminden alınarak, belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmektedir. Bu
sayede muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili talepleri en kısa sürede ilgili birimlere
gönderilerek, sorunların çözülmesinde büyük katkı sunulmaktadır.
C - İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Beypazarı Belediyesi bünyesinde salon 􀀾pi bir odada faaliyet
göstermekte olup, muhtarlarımız doğrudan istedikleri zaman müdürlüğümüze gelerek,
mahalleleri ile ilgili taleplerini içeren yazıların yazılmasında müdürlüğümce yardımcı
olunmaktadır.
2 - Örgüt Yapısı
Müdürlüğümüz, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına bağlı yapı
içerisinde çalışmaktadır.
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı kullanılmakta olup;
teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır.
4 - İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz, vekaleten atanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce hizmet sunmaktadır.
5 – Sunulan Hizmetler
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
yapmak istedikleri taleplerinin yazılmasında, dilekçe taleplerinin yazılmasında müdürlüğümce
muhtarlarımıza yardımcı olunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara􀁐ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemiyle muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunların
98 2016 YILI FAALİYET RAPORU
BEYPAZARI BELEDİYESİ
çözülmesi konusunda taleplerini belirtmektedirler. Belediyemizi ilgilendiren talepler İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara􀁐ndan Muhtar Bilgi Sistemi kanalıyla
Belediyemize yönlendirilmekte, müdürlüğümün yetkisi dahilinde olan Muhtar Bilgi
Sisteminden muhtarlarımızın talepleri alınarak, belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
kayde􀁡rilmek sure􀀾yle belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmektedir. Bu sayede
muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili taleplerinin en kısa sürede ilgili birimlere gönderilerek,
sorunların kısa sürede çözülmesinde büyük katkı sunulmaktadır.
6 - Yöne􀁔m ve İç Kontrol Sistemi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetleri Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye
Başkanına bağlı olarak yürütülmektedir.
II - AMAÇ VE HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüzce Muhtar Bilgi Sisteminin kullanılması iş ve işlemlerin daha
hızlı, güncel ve sürekli bir şekilde hizmet akışını sağlamaktadır.
B - Temel Poli􀁔kalar ve Öncelikler
İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden müdürlüğümüze muhtarlarımızın
mahalleleri ile ilgili taleplerinin belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne kayde􀁡rilerek ilgili
birimlere gönderilmesi, ilgili birimlerin de yasal süre içerisinde cevaplandırarak, talep sahibi
muhtara bilgi vermek üzere Muhtar Bilgi Sistemine kaydedilmesi, iş ve işlemlerin diğer
birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi, müdürlüğümüzce kanun, yönetmelik ve
genelgeler çerçevesinde en verimli ve başarılı çalışmaların yapılması temel poli􀀾ka ve
önceliklerimiz arasındadır.
C – Diğer Hususlar
Müdürlüğümüz hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için
kanun, yönetmelik ve genelgeler incelenmekte, hizmetlerin sunulmasında başarının artarak
devam etmesi hedeflenmektedir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Beypazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015
tarih ve 13316537-349-4467 sayılı 2015/8 nolu Genelgesi gereğince Belediye Meclisinin
01.04.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile kurulmuş olup, vekaleten atanmış Muhtarlık İşleri
Müdür Vekili tara􀁐ndan hizmet vermektedir.
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili sorunların çözümü konusunda taleplerini
doğrudan iletebileceği ve ir􀀾bat kurabileceği Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmuş olması
muhtarlarımızın memnuniye􀀾ni ar􀁃rmış􀁃r. Bu bağlamda Beypazarı Muhtarlar Derneği
Başkanı ile beraberinde muhtarlardan oluşan heyet müdürlüğümüzü ziyarete gelerek,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasından ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne yapılan
atamadan dolayı memnuniyetlerini belirtmişlerdir.
İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sisteminin işleyişi ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün
hizmetleri ile ilgili muhtarlarımıza bilgi verilmiş􀀾r. Müdürlüğümce de Beypazarı Muhtarlar
Derneği ziyaret edilerek, muhtarlarımızın taleplerinin Muhtar Bilgi Sistemi aracılığı ile
yapılmasının faydaları konusunda ve Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
yapmak istedikleri taleplerinin yazılması konusunda müdürlüğümce muhtarlarımıza yardımcı
99 2016 YILI FAALİYET RAPORU
BEYPAZARI BELEDİYESİ
olunmuştur.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara􀁐ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları
içeren taleplerini belirtmişler, bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
2016 yılında 53 talep yazısı Muhtar Bilgi Sisteminden alınarak Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne kayde􀁡rilmek sure􀀾yle ilgili birimlere gönderilmiş􀀾r. İlgili birimlerden gelen
cevaplar da Muhtar Bilgi Sistemine kaydedilerek talep sahibi Muhtarlarımız
bilgilendirilmiş􀀾r.
Beypazarı Belediyesi Elektronik Belge Yöne􀀾m Sistemi üzerinden müdürlüğümüze
2016 yılında 189 adet yazı gelmiş􀀾r. Cevaplanması gereken 19 adet yazıya cevap yazısı
yazılarak ilgili resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmiş􀀾r.
Müdürlüğümce kanun, yönetmelik ve genelgeler incelenmekte, bu çerçevede hizmet
sunulmaktadır.Sitemizi 68700 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort