türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak

toplum ile yöne􀀾m arasında sağlıklı bir ile􀀾şim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediyemiz

çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin düşüncelerini

almak ve taleplerine yanıt vermek􀀾r.

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm

Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali

Yöne􀀾m ve Kontrol Kanununda belir􀀾len görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan

yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir.

2-AMAÇ:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması ve

tanı􀁃lması amacıyla; hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı ile􀀾şimi sağlamak için, görsel, işitsel ve yazılı kitle

ile􀀾şim araçlarından yararlanarak, kamuoyunda Beypazarı Belediyesi hakkında doğru bilgilendirmeyi

sağlamak amacı ile tanı􀁃m ve hizmete yönelik materyaller sunmaktadır.

3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER :

Basın Yayın Alt Birimiyle ilgili yürütülen faaliyetler;

· Beypazarı Belediyesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına Belediyemiz

haberlerini ve projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi sağlanmaktadır,

· Kitle ile􀀾şim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki

haberlerin takip ve tespi􀀾 yapılmaktadır,

· Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan

şikayet ve önerilerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır,

· Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik

konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmektedir,

· Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlanmakta, konuyla ilgili

fotoğraf ve görüntüler medya organlarına dağı􀁃lmaktadır,

· Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi

ilişkilerinin geliş􀀾rilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, karşılıklı

ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır,

· Muhtarlıklar ziyaret edilmekte, bölge sakinlerinin dilek ve istekleri yerinde tespit edilmekte,

bir değerlendirmeye tabi tutularak ilgili birimlere ulaş􀁃rılmaktadır,

· Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve öneriler ilgili birimlere

ile􀀾lmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir,

49 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

· Belde sakinlerinin ih􀀾yaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve

benzeri çalışmalar yapmaktadır,

· Başkanlık Makamı'nın verdiği diğer emirler yerine ge􀀾rilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Faaliyetler;

· Beypazarılı hemşerilerimizin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek

için gerek􀀾ğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapılmaktadır,

· Mahalle muhtarları ile ken􀀾n sorunlarını tespit etmek için kurumsal yapılar oluşturulmakta ve

periyodik toplan􀁃lar düzenlenmektedir,

· Vatandaşlardan şahsen veya e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili

müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmekte; en hızlı biçimde çözmek için takip

edilmekte, sonuçları izlenerek ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilmektedir,

· Halkla ilişkilerle ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak

birimlerin faaliyetlerini daha etkin hale ge􀀾rmek için her türlü düzenleme yapılmaktadır,

· Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde

yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır,

· Muhtarlıklarca ile􀀾len sorun ve önerilerin takip ve değerlendirilmesine yönelik gerekli

düzenlemeler yapılmaktadır,

Müdürlük tara􀁐ndan verilen benzer görevler yapılmaktadır.

İlanlara İlişkin Faaliyetler;

· Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin ve kutlamaların ( bayram kutlama, özel gün, açılış

vb.) pankart, afiş vb. hazırlamak.

· Hazırlanmış olan afiş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına asmak, kontrol

etmek ve halkın bilgilenmesini sağlamak.

İdari İşlerle İlgili Faaliyetler;

· Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir,

· Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel

arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve

denetlenmektedir,

· Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma

programı hazırlanmakta, Başkanlığın onayına sunulmaktadır,

· Başkanlık tara􀁐ndan onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme

temin edilmektedir,

· Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde memnuniye􀀾 ar􀁔rmak, İlçe

halkı üzerinde güvenilir, beklen􀀾lerin karşılandığı güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak, yöne􀀾me

ka􀁃lımı sağlamak, halkın farkındalığını ar􀁃rmak, yerel yöne􀀾mleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek

50 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

adına çözümler üretmekte olup, Belediyemizin başarılarına hız ve değer kazandırmaktadır.


Sitemizi 38400 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort