türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Beypazarı Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin tüm sorunlarına

yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tara􀁐ndan verilen

vekaletname sınırları içinde çözümler ge􀀾rmekle görevli ve yetkilidir. Müdürlüğümüz Hukuk İşleri

Müdürü ve Avukat vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar al􀁃nda gösterilen faaliyetleri yerine ge􀀾rmektedir.

1. Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

2. Belediye tara􀁐ndan veya Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin

vekili olarak gerekli savunmaları yapmak, dava açmak, işlemleri yürütmek, duruşmalara

girmek ve davaları sonuçlandırmak,

3. Belediye Müdürlükleri ile dışarıdan dava ve icra dosyaları ile ilgili ya da dosya haricinde

gelen tüm evrakın kayıt ve havale işlemlerini yürütmek,

4. Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin

tereddüte düştükleri hukuki konular hakkında yazılı veya sözlü mütalaada bulunmak,

5. Encümen toplan􀁃larına ka􀁃lmak.

Müdürün Görevleri :

1. Avukat, Müdürlük tara􀁐ndan kendilerine tevdi edilen adli ve idari davalar ile icra

işlemlerini sonuna kadar ve müşterek sorumlulukları al􀁃nda takip eder, sonuca bağlar.

2. Herhangi bir dava veya takip içinde kanuni gereklere veya sürelere riayet edilmemesi

veyahut ilgili dairesince gönderilen işlemli evraklar veya sair belgelerin iyice tetkik

edilmemesi gibi sebepler ile idarenin zarara sokulmasında doğrudan doğruya o işi takip

eden avukat sorumludur.

3. Havale edilen davalar ne􀀾celenmese bile, dava sonuna kadar muhafazasında zaruret

olmayan işlemli evrak ve bilhassa yerine ge􀀾rilmesi gereken idari kararlara müteallik

olanlar akabinde ilgili dairesine iade edilmek üzere avukat tara􀁐ndan kalem personeline

tevdi edilir.

4. Müdürlük tara􀁐ndan havale edilen Belediyemiz ile ilgili mütalaalarda görüş bildirir.

5. Müdür tara􀁐ndan havale edilen dava ve icra dosyalarını düzenli bir şekilde yürütür.

Avukatların Görevleri:

1. Belediye encümeni toplan􀁃larına ka􀁃larak yasal görüş bildirmek.

2. Davaların ve icra muamelelerinin bizzat kendi tara􀁐ndan takibi ile Avukatların

takiplerini denetlemek.

3. Hukuk İşleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir. Mütalaalar is􀀾şari

mahiyete olup, ilgili dairesi, Hukuk İşleri mütalaası ile bağlı değildir.

4. Müdür, lüzum görürse konu ve mahiye􀀾ne göre Avukatlara mütalaa için evrak havale
edebilir.
5. Müdürlük içerisinde gerekli disiplini sağlamak, çalışma düzenini ve iş dağılımını
düzenlemek.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde, avukat ve müdürün kullandıkları 2 adet bilgisayar ile birim içerisinde ortak
kullanıma ait 1 adet yazıcı mevcu􀁖ur. Ayrıca bir kısım birimler ile Müdürlüğümüz ih􀀾yaçlarının
karşılanması (Öncelik Müdürlüğümüzde olmak kaydıyla) için 1 adet araç tahsis edilmiş􀀾r.
İnsan kaynakları
Müdürlüğümüz faaliyetleri; 1 müdür , 1 avukat (memur) tara􀁐ndan yürütülmektedir.
Sunulan Hizmetler :
1. Belediyeye ait hukuki işlemlerin, ilçe halkının yararı göze􀀾lerek yürütülmesi ve yasal
haklarının korunmasını sağlamak,
2. Belediyemizin müdahil olduğu tüm davalarda Belediyeyi ve Belediye Başkanını temsil
etmek,
3. Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında yer alan diğer tüm
hizmetleri eksiksiz bir biçimde yerine ge􀀾rmek.
Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün, de􀁩er kayıtları, bilgisayar kayıtları ve arşiv kayıtları olmak üzere 3 ayrı çeşit
raporlama sistemi bulunmaktadır. Müdürlüğümüze gelen yazışma ve dava-icra dosyaları özelliğine  göre ayrımı yapılarak ilgili de􀁩er kayıtlarına kaydı yapılır. Bilgisayar kayıtlarında ise söz konusu
gelen evraklar hakkında yapılan her türlü yazışma (dava dilekçeleri, icra işlemleri, hukuki görüş, bilgibelge
istemi vs.) bilgisayar kayıtlarında son hali ile kayda geçirilir
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüzün amacı; Hukuki iş ve işlemlerde Belediyemizin hakkını korumak ve
Belediyemizi savunmak􀁃r. Birimimizin 2017 yılı başlıca hedefi, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve
bilgilere daha kolay ulaşılmasına yönelik olarak, yeni kurulan dosyalama ve arşiv sisteminin işlerlik
kazandırılmasıdır.
B- Temel Poli􀁔kalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüzün önceliği, çağımızın gerek􀀾rdiği gelişen teknolojiyi takip etmek ve mevcut
teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak, ayrıca dosyalama ve arşivleme sistemini
yerleş􀀾rmek􀀾r. Temel poli􀀾kamız ise; Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumumuzun bütün
işlemlerini yasalara ve hukuka uygun olarak süresinde gerçekleş􀀾rmek􀀾r.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
· Müdürlük çalışanları tam bir uyum içinde çalışmakta olup, bu durum performansın
yükselmesini sağlamaktadır.
· Müdürlük olarak gereksinim duyulan mevzuat ve kararlara erişim noktasında, gerek bilgisayar
kullanımı, gerek internet ve özellikle hukuk programlarının bulunmuş olması bu konuda müdürlüğümüzün üstün performans göstermesini sağlamaktadır.
· Birim içinde dayanışma ruhunun yüksek düzeyde olması.
B- Zayıflıklar
· Avukat sayısının yetersiz olması.Bu durum, öncelikle süreli işlerin takip edilmesi
zorunluluğunu doğurmakta, önem sırasına göre daha zayıf olan işlerin kısmen ihmal
edilmesine yol açmaktadır.
· Mesleğin özelliği gereği yoğun stres ortamı.
· Çalışma koşulları ve teknolojik imkanlarınyetersiz olması.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz ile benzer görevi olan başka birim bulunmamaktadır. Müdürlüğümüz diğer tüm
birimlerden çok farklı bir yapıda olup, kendine özgü sorunları ve çalışma yöntemleri sözkonusudur.
Mevcut avukat sayısının ar􀁔rılması, diğer birimlerden elde edilmesi zorunlu bilgi ve belgelerin
hızlandırılması, güncel hukuk programlarının temin edilmesi ve diğer bir takım teknolojik imkanların
sağlanması mevcut sorunların asgariye düşmesi sağlanabilecek􀀾r.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.


Sitemizi 68695 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort