türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

A: Yetki,Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesi gereğince İlçede

esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlamasıyla görevli olup;bu amaçla Belediye Meclisi

tara􀁐ndan alınan Belediye Zabıtası tara􀁐ndan yerine ge􀀾rilmesi gereken emir ve yasaklarla

bunlara uymayanlar hakkında mevzuata öngörülen ceza ve diğer yap􀁃rımlar uygulaması

ile hizmet vermektedir.

B: İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Kurtuluş Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/2 Belediye Binasında faaliyet

göstermekte olup,

Belediye binası içinde 1 Ad.Amir odası ve1 Ad.Personel odası hizmet odalarına sahip􀀾r.

2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak hizmet yürütmektedir.

Müdürlüğümüz personeli Ulusal Bayram,genel ta􀀾l ve ha􀁩a ta􀀾l günlerinde hizmetlerini 24 Saat

aksatmadan yürütmektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde 1 Adet Bilgisayar,l Ad.Yazıcı, 2 Ad.Telefon,2Ad el telsizi bulunmaktadır. Hizmet

teknoloji gerek􀀾ği ölçüde bulunmaktadır.

4. İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Ad.Amir Vekili, 8 Ad.Zabıta Memuru ve Zabıta Müdürlüğü koordinesinde 8

Adet Turizm görevlisi olarak işçi personel görev yapmaktadır.

5. Sunulan Hizmetler

2016 yılı içersinde muhtelif tarihlerde Başkanlığımıza yapılan ihbar ve şikayetler ivedi

92 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

olarak değerlendirilmiş ve gereği yapılmış􀁃r. İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi,gayri sıhhi,

is􀀾rahat ve eğlence yerleri İlçe Tarım Müdürlüğü,Sağlık Grup Başkanlığı,İlçe Emniyet

Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz tara􀁐ndan koordineli olarak inceleme ve dene􀀾mler

sürekli olarak devam etmektedir.İlçemizde yeni açılan işyerlerinin Açılış ve Çalışma Ruhsa􀁃

verilerek işyerleri ruhsatlandırılmış􀁃r.Belediyemiz mücavir alanı içinde meydana gelen normal

ölümlerle ilgili olarak gerekli evraklar düzenlenmiş ve gömme izin kağıtları tanzim

edilerek tüm yasal işler tamamlanmış􀁃r.Cenazelere mezar yeri tahsis edilmiş􀀾r.İlçemizde düzenlenen

fes􀀾val vb. programlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış􀁃r.

Belediye Meclisinin ve Encümenin koymuş olduğu yasaklara ve tembihnameye aykırı hareket edenler

hakkında gerekli işlemler yapılmış􀁃r.İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin düzeni

sağlanmış􀁃r. Herkesin gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırım işgalleri engellenmiş􀀾r.

C: Diğer Hususlar

Turizm açısından her geçen gün gelişen İlçemizi ziyarete gelen kişilerin rahatlıkla ilçemizde

gezebilmeleri ve alış-veriş yapabilmeleri için yardımcı olunmuştur.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

A: İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüz kanun ve yönetmelikle verilen görevleri kesin􀀾siz 24 saat en uygun ve verimli

hızlı bir şekilde yerine ge􀀾rerek,İlçenin esenlik ve huzurunun sağlanmasını hedeflemiş􀀾r.

B: Temel Poli􀁔kalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemler diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülür.

Hizmet içi eği􀀾me önem verilerek hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin

ar􀁃rılması amaçlanmış􀁃r.

C: Diğer Hususlar

Arz edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Personel Giderleri: Müdürlüğümüzde çalışan 1 Adet Amir Vekili 8 Adet Kadrolu
Memurların maaş, zam ve tazminatlar sosyal haklar harcanması
Sosyal Güvenlik Harcamaları: Memurların ve Emekli sandık kesin􀀾lerine yapılan
Harcamalardır.
Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları : Tüke􀀾me yönelik mal ve malzeme alımları
Giyim kuşam alımları ve özel malzeme alımları diğer tüke􀀾m malzemesi alımlarına yapılan
harcamalardır.
Yolluklar Harcamaları: Yur􀀾çi geçici görev yolluklarına yapılan harcamalardır.
Hizmet Alımları Harcamaları: Müdürlüğümüzce yapılan harcamalar.
93 2016 YILI FAALİYET RAPORU
BEYPAZARI BELEDİYESİ
B: Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesi gereğince
kesin􀀾siz sürekli 24 saat sürekli hizmet verilmektedir. İlçemizde yeni açılan 15 Adet Umuma Açık
İs􀀾rahat ve Eğlence Ruhsa􀁃 ,75 Adet Sıhhi,17 Adet Gayri Sıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsa􀁃
verilmiş􀀾r.Belediyemiz Mücavir alanı içinde vefat eden
406 Adet normal ölüm meydana gelmiş olup Zabıta Müdürlüğünce vuku bulan ölümlerle ilgili olarak
ölüm tutanakları ile cenaze nakil ve gömme izin kağıtları tanzim edilerek tüm yasal işlemler
tamamlanmış􀁃r. Belediye Tembihnamesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, Polis Salahiyet ve
Vazife kanununa yada İmar Kanununa aykırı hareket eden 48 kişiye Zabıta Varakası tanzim edilerek
gerekli cezai işlem yapılmış􀁃r.
2. Performans Sonuçları
Belediye Zabıta Müdürlüğümüz İlçede esenlik,huzur,sağlık ve düzen sağlamayla görevli olup
Belediye Meclisi tara􀁐ndan alınan ve Belediye Zabıtası tara􀁐ndan yerine ge􀀾rilmesi gereken emir ve
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzua􀁖a öngörülen ceza ve diğer yap􀁃rımları
uygulamaktadır.Zabıta hizmetlerimiz kesin􀀾siz olarak devam etmektedir.
3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi
Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan İlçemizde Zabıta Müdürlüğünün görevlerinin de
ar􀁔ğı gözlenmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz mücavir alan içersinde kendine ait görevleri mesai saa􀀾
gözetmeksizin 24 saat aksatmadan sürekli olarak görev yapmaktadır.
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında mesai me􀁬umu
göz önüne alınmaksızın zamanında ye􀀾ş􀀾rilip,􀁐rsat kaldığı sürece ileriki zamanlarda
yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve hazırlıkları yapılmaktadır.Ayrıca ilçemizi
ziyaret eden kişilerin rahat bir şekilde alışveriş etmeleri ve gezmeleri için yardımcı
olunmaktadır.
B. Zayıflıklar
Zabıta Müdürlüğümüz görevini yerinde ve zamanında yapmaktadır.
C. Değerlendirme
Müdürlüğümüze personel takviyesi yapılması ve hizmet içi eği􀀾mle destekleme
yapılmalıdır.
5. ÖNERİLER VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz personel eği􀀾minin yapılması bilgisayar teknolojisi ve programlarının iyi
değerlendirilmesi.
94 2016 YILI FAALİYET RAPORU
BEYPAZARI BELEDİYESİ
5. ÖNERİLER VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz personel eği􀀾minin yapılması bilgisayar teknolojisi ve programlarının iyi
değerlendirilmesi.
Ek-3 Harcama yetkilisinin İç Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
Edilmiş kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,görev ve
Yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara
İlişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
Ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence,harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç
Kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde hususlara
Dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan,idarenin menfaatlerine zara veren herhangi bir husus hakkında
Bilgim olmadığını beyan ederim.


Sitemizi 68691 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort