türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUŞ

Bilindiği gibi 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yöne􀀾mi ve Kontrol Kanunu

24/12/2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2006 yılından i􀀾baren de

Belediyelerde uygulanmaya başlanmış􀁃r.

Adı geçen yasanın 41.maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Raporları Hakkında Yönetmelik 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe girmiş􀀾r. Yönetmeliğin Amaç ve Kapsam başlıklı 1.maddesine göre de Belediyeler

yönetmeliğin kapsamına alınmış􀁃r.

Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Beypazarı Belediyesi Destek

Hizmetleri Müdürlüğünce 2016 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış􀁃r.

GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Belediyemize ait Alım, sa􀁃m, yapım, danışmanlık, kiralama, kiraya verme, proje hazırlama, bakımonarım

ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerince, sadece

harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tara􀁐ndan gerçekleş􀀾rilir.

Harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar􀁃yla, harcama birimlerinin talebi ve üst

yöne􀀾cinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tara􀁐ndan yapılabilir. Beypazarı

Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak görevine

başlamış􀁃r.

—4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri sözleşme kanunu ile ikincil ve üçüncül

mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ih􀀾yaç duyduğu Mal, Hizmet ve yapım işlerini temin

etmek.

—5018 sayılı kanunun 60. maddesine is􀀾naden diğer harcama birimlerine ait olan mal, hizmet alımları

ve yapım işlerine ilişkin piyasa araş􀁃rmasını yapmak. Alım, sa􀁃m, yapım, kiralama, kiraya verme,

bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler müdürlüğümüzce,

sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tara􀁐ndan gerçekleş􀀾rilir. Ancak,

harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar􀁃yla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöne􀀾cinin

onayıyla bu işlemler Müdürlüğümüz tara􀁐ndan yapılabilir.

—Belediyemiz birimlerinin ih􀀾yaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım işlerine ilişkin olan ve

Müdürlüğümüze gönderilen ihale dosyalarının ilan aşamasından sözleşmelerin bağıtlanması

aşamasına kadar ihale iş ve işlemlerini yapmak.

—Müdürlüğümüzce yapılacak olan ihale ilanlarının KİK, Yerel Basın ve Belediyemiz web sayfasında

yayınlatmak

—Kurum adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturur.

—Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleş􀀾rilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer,

bilgi şöleni, panel, toplan􀁃, tar􀁃şma pla􀁧ormları, bilgi paylaşım ortamlarına ak􀀾f olarak ka􀁃lmak,

görüş bildirmek ve gerek􀀾ğinde organize etmek,

Destek H􀀋zmetler􀀋

Müdürlüğü

2016 Faal􀀋yet Raporu

63 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

—Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, ilçe proje ofisi personelinin bilgi, deneyim ve ih􀀾yaçların

karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzenlenen eği􀀾m ve seminerlere ka􀁃lımını sağlamak,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzua􀁖a belir􀀾len

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına

karşı da sorumludur. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleride yapar.

B-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütün hizmetleri Belediye Ana Hizmet

binasında yürütülmektedir.

2-Örgüt Yapısı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Teknik Servis Birimi,Bilişim Birimi ve

Sa􀁃nalma biriminden oluşmaktadır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her türlü iş ve işlemler

bilgisayar ortamında yürütülmektedir. İhale ilanlarının tümü Belediye web sayfasında

yayınlanmaktadır. İhale işlemleri ise ekap ortamında gerçekleş􀀾rilmektedir.

4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri, Destek Hizmetleri Müdürü tara􀁐ndan

yürütülmektedir. Sa􀁃nalma Biriminde bir adet Şef, iki adet Taşınır Kayıt Kontrol personeli is􀀾hdam

edilmektedir .

5-Sunulan Hizmetler: Alım-sa􀁃m ve kiralama ihalelerinin mevcut mevzuatlar çerçevesinde

azami çaba gösterilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayar arızaları,elektrik arızaları ve teknik

destek yapılmaktadır.

6-Yöne􀀾m ve İç Kontrol Sistemi: Daha iyi hizmet için birimlere her türlü destek

sağlanmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

—4734 Sayılı yasanın İlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı yapım işi ve hizmet alımı

ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleş􀀾rmek,

—Belediyemize alınacak mal ve hizmetlerde ayrın􀁃lı araş􀁃rmaların yapılarak Belediye çıkarları

doğrultusunda çalışmak.

—Tüm müdürlükler harcamalarında 4734 sayılı yasanın ilgili bölümünde belir􀀾len %10 luk

harcamalara uymaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.

B–4734 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre yapılan ihalelerin bilgileri:
Belediyemiz, harcama birimlerinden gönderilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihale
dosyaları ile müdürlüğümüzce düzenlenen ihale dosyalarının kontrolü, ilan işlemleri, dokümanların
sa􀁃şı, ihale komisyonu üyelerine doküman teslimi, ihale süreci yazışmaları, teklif zar􀁐 teslim alınması,
yeterlilik belgesi onayları, ihale kararlarının tebliği, teminatların iadesi işlemleri, yazışmaları,
sözleşmeye davet, sözleşme dosyasının ilgili birimlere dağı􀁃lması, tüm birimlere doküman hazırlama
konusunda teknik yardım verilmesi hizmetleri ihale birimimizce yürütülmektedir

Faaliyet Bilgileri:
Belediyemizdeki tüm Müdürlükler ve bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla
ih􀀾yaç duydukları; yapım, malzeme ve hizmet talepleri sa􀁃n alma yolu ile karşılanmasının gerek􀀾rdiği
faaliyetleri yürütmek, gerekli sa􀁃n alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını
incelemek sure􀀾yle en müsait şartlarda yaparak, ih􀀾yaç yerlerine zamanında istenen miktar ve
kalitede ulaş􀁃rmak. Malzeme ve hizmet ih􀀾yaçları talepleri mali limitler dâhilinde doğrudan temin
usulüne uygun olarak yürütülmek,
Sa􀁃n alma Birimine in􀀾kal eden malzeme taleplerini, karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamak,
uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek, çağın gerek􀀾rdiği
teknolojik yeniliklere açık olma, anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmek, sa􀁃n alınacak
malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,
Belediye Müdürlüklerinden gelen ve alınması gereken malzemelerin fiyat araş􀁃rmasını yapmak,
Harcama yetkilisinin onayı ile alınması istenen malzemeleri değerlendirip gerekli araş􀁃rmadan sonra
malzemeyi alıp ilgili birime teslim etmek dairesi tara􀁐ndan Fiyat Araş􀁃rma Komisyonu kararıyla
alınması talep edilen malzemeler için kalite ve fiyat yönünden araş􀁃rma yapmak teklif toplamak ve
toplanan teklifleri komisyon toplan􀁃sına in􀀾kal e􀁡rmek. Komisyon toplan􀁃sı değerlendirmesinden
sonra alınan kararlar doğrultusunda ilgili firmaya sipariş vermek ve malzemelerin Belediyeye teslimini
sağlamak.
Sa􀁃n Almada teklif toplayan memurlar gelen malzeme ile ilgili fiyat araş􀁃rması ne􀀾cesinde uygun fiyat
ve kaliteli malzemenin temin edileceği yeri ve koşulları belirlemek yetki limi􀀾 içinde alımı
gerçekleş􀀾rmek,
5018 Sayılı Kamu Mali Yöne􀀾mi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belir􀀾ldiği üzere harcama
yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar􀁃yla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöne􀀾cinin onayı ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine ge􀀾rmek Müdürlüklerden gelen
istekler doğrultusunda Doğrudan temin 22. Maddesi gereğince harcama yetkilisi Müdürlüklerin
piyasa araş􀁃rması yaparak mal ve hizmet alımına ait ödeme evrakını düzenlemek.
Sa􀁃n Alma işlemi yapılan dosyalar Ayniyat süreci tamamlandıktan sonra ödemeleri yapılmak üzere
Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir.
Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tara􀁐ndan öngörülen diğer görevleri
yerine ge􀀾rir.
Misyon, vizyon, hedef, strateji ve poli􀀾kaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve poli􀀾kalara uygun
çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
GÖRÜŞ VERME İŞLEMLERİ
Gelen bütün yazılı ve sözlü görüş taleplerine olumlu cevap verilmiş􀀾r.
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimleri;
A-Üstünlükler
*Yeniliklere ve gelişmeye açık yapı,
*Kurum kültürüne bağlı personel yapısı,
*Yasa ve yönetmeliklerin en güçlü şekilde anlaşması ve uygulanması,
* Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içinde özverili çalışması,
*Teknolojik araç gerecin (bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, fotokopi, faks) birimimizde yeterli olması ve bilinçli bir şekilde kullanılması,
* Kaynaklara ulaşım sıkın􀁃sının yaşanmaması,
C-Değerlendirme
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve birimlerinin verilen ve verilebilecek her türlü görevi hukuk
ilkelerine uygun olarak yapabilecek kapasitesinde olduğu değerlendirilmektedir. Ancak Birimlerden
daha sağlıklı teknik bilgilerin gelmemesi nedeniyle hem proje hazırlama hem de ihalelerin hazırlık
aşaması daha uzun sürede yapılmaktadır.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.


Sitemizi 68694 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort