türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

*HARİTA –PLANLAMA ÇALIŞMALARI:

- Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre

şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

-Talepler doğrultusunda imar çapı- yol kotu tutanağı ve imar durum belgeleri vermek.

-Talepler doğrultusunda ifraz, tevhit, parselasyon,yola terk-yoldan ihdas, plan değişikliği dosyalarını

incelemek, Encümene havale etmek.

-İmar çap kotlarını arazide kontrol etmek, yol açılması taleplerini değerlendirmek.

- Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah

imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yap􀁃rmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini

hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince

uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını

yapmak/yap􀁃rmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye

Encümenine sunmak.

-Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere

Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek.

- Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda “Uygulama İmar planlarını” yapmak ve yap􀁃rmak.

- Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak sure􀀾yle daha iyi ve

yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek.

- Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak ve talep

üzerine ilgililerine vermek.

-İlçe halkının yaşam kalitesini ar􀁃racak mekansal projeler üretmek.

-Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.

-Ken􀀾n ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve

büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.

-Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.

-Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini

sağlamak.

57 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

-Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üre􀀾m koşullarının

gelişmesini sağlamak ve yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan

yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliş􀀾rici önlemler almak.

-Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus ar􀁃şını ve gecekondulaşmayı

dene􀀾m al􀁃na almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek.

- Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, plan tadilat işlemleri.

- Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek.

- Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek, bu

nedenle belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan forma􀁃nda bu verileri değerlendirmek,

irdelemek.

-Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek

değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.Yani kentsel yerleşme bölgeleri geliş􀀾rmek ve bu alanları sa􀁃n

alma ve kamulaş􀁃rma yolu ile elde ederek temel altyapıları ge􀀾rmek, planlamak, parsellemek ve

satmak.

-Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına

konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili ka􀁃lımına dayalı uygulama projeleri geliş􀀾rmek.

-Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve

gereksinimini belirlemek.

-Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna ge􀀾rmek, kentsel

çevre kalitesini temel göstergeler i􀀾bariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları

saptamak.

-Ken􀀾n ih􀀾yaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya yap􀁃rmak,

kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel bölgesel

yapılanma çalışmalarını koordine etmek.

*PROJE-RUHSAT-YAPI DENETİM:

- Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince Müdürlüğümüze sunulan projeleri inceleyerek onaylamak.

Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsa􀁃 vermek.

- İnşaa􀁃 süren yapıların ruhsa􀁃na uygun devam e􀁡ğine dair tüm vizelerini yapmak/ yap􀁃rılmasını

sağlamak.

- Yapı Dene􀀾m Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer

kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

- İnşaat ruhsa􀁃 ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda “yapı kullanma izin

belgesi” vermek.

58 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

- İmarlı bölgede inşaa􀁃 devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespi􀀾

halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yap􀁃rımları uygulamak ve uygulatmak.

- İmarsız bölgede gerekli dene􀀾mleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde

gerekli yasal işlemleri ve yap􀁃rımları uygulamak ve uygulatmak.

- Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının

iyileş􀀾rilmesi için projeler geliş􀀾rmek ile görevli ve yetkilidir.

-Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler ve mekansal dönüşümlerin

uzun perspek􀀾f içerisinde gerçekleş􀀾rilmesini takip etmek. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini

koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve ka􀁃lımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle

sürdürülebilir kılmak.

-Mail-i inhidam yapılarla ilgili bilgi, belge, resim, rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon projelerinin

yapılmasını veya temin edilmesini koordine etmek (tescili kültür varlıklarının can ve mal güvenliğine

tehdidinin kaldırılması için kurum içi ve kurum dışında gerekli koordinasyonu sağlamak)

-Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların

hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenmesini sağlamak.

-Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projenin

tasarımı, planlanması ve teminin edilmesini sağlamak.

-Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla

ilgili işlemleri ve uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek.

- İlgili kurum ve Bakanlıklar bünyesinde Kültür varlıklarının korunmasına yönelik verilen yardımlar

için istenilen rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon projeleri ve bunları tamamlayan raporların

hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve arşiv oluşturmasını sağlamak.

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce onaylanan projeleri elde edip

kurum arşivini oluşturulmasını sağlamak.

- Belediye sınırları içinde yer alan sivil mimarlık örneği yapıları, anıt ağaçları tespit etmek Ankara

Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna tescil e􀁡rmek ve bunlarla ilgili gerekli bilgi bankası

(fotoğraf, rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon vb) oluşturmasını koordine etmek.

- Belediye mülkiye􀀾nde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölöve, res􀀾tüsyon,

restorasyon, projelerini hazırlamak, mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini hazırlatarak Ankara

Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay almasını sağlamak.

*KURUM İÇ/DIŞ - EVRAK TAKİP:

- Meclis ve Encümen kararını gerek􀀾ren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak.

- Meclis ve Encümen toplan􀁃larının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme

alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

- Dosyaların, arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak.

59 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak ve tebliğini sağlamak.

-Hizmet amaç ve hedefleri, zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek.

-Çalışma planlaması yapmak, “yıllık ve aylık planlar” yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve

kesinlikle belirtmek.

-Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir

durum raporu ile görevin gerçekleş􀀾rilme durumunu açıklamak.

-Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleş􀀾rmek.

- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yöne􀀾mle ilişki

kurabilmelerini sağlamak.

- Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve

bilgileri içeren bir kılavuz vermek.

-Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak.

- Müdürlüğümüzden giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ih􀀾yaçları ile ilgili

kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağı􀁃mını gerçekleş􀀾rmek.

- Gelen evrakların ilgilisine elektronik ortamda dağı􀁃mı yapıldıktan sonra, talep edilen işlemin veya

günlü evrakların süresi içinde ne􀀾celendirilmesi için gerekli takipleri yapmak .

-Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv bilgilerini ve

belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek.

-Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek.

(BİMER)

-Malzeme ve demirbaşları teslim almak, teslim etmek ve kontrollerini yapmak.

-Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

-İhale Komisyonu tara􀁐ndan yapılan veya yap􀁃rılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak, onayları

almak.

-İhale kararlarını, yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek.

- Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler

Müdürlüğüne ve Mal Müdürlüğüne ulaş􀁃rmak.

-Belediye Başkanlığının Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Müdürlük arasındaki “ayniyat işlemlerini

yürütmek” için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek.

- Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini,

Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek , müdür ve personelin bilgisine

sunmak.

-Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapmalarını takip

etmek, sevk ve idarelerini yapmak.

-Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine ge􀀾rilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili

olarak Müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak.

60 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer müdürlüklerle de gerekli

koordinasyonunu sağlamak.

-Büroda görevli personelin izin planlarını İmar Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bildirmek.

*MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT ARŞİV BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUKLARI:

- Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak.

-Arşiv kayıtlarını tutmak.

- Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerek􀀾ğinde bulunmasını ve ibraz

edilmesini sağlamak, ilgili mahkemelere ozalit veya fotokopi şeklinde (tasdikli) vermek.

- Arşivin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak.

- Arşivde bulunan dosyalardan sorumlu olmak.

- Arşive gelen giden dosyaların takip ve dene􀀾mini yapmak.

- Kalite Yöne􀀾m Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliş􀀾rmek.Sitemizi 3439 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus