türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

*HARİTA –PLANLAMA ÇALIŞMALARI:

- Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre

şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

-Talepler doğrultusunda imar çapı- yol kotu tutanağı ve imar durum belgeleri vermek.

-Talepler doğrultusunda ifraz, tevhit, parselasyon,yola terk-yoldan ihdas, plan değişikliği dosyalarını

incelemek, Encümene havale etmek.

-İmar çap kotlarını arazide kontrol etmek, yol açılması taleplerini değerlendirmek.

- Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah

imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yap􀁃rmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini

hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince

uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını

yapmak/yap􀁃rmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye

Encümenine sunmak.

-Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere

Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek.

- Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda “Uygulama İmar planlarını” yapmak ve yap􀁃rmak.

- Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak sure􀀾yle daha iyi ve

yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek.

- Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak ve talep

üzerine ilgililerine vermek.

-İlçe halkının yaşam kalitesini ar􀁃racak mekansal projeler üretmek.

-Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.

-Ken􀀾n ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve

büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.

-Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.

-Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini

sağlamak.

57 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

-Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üre􀀾m koşullarının

gelişmesini sağlamak ve yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan

yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliş􀀾rici önlemler almak.

-Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus ar􀁃şını ve gecekondulaşmayı

dene􀀾m al􀁃na almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek.

- Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, plan tadilat işlemleri.

- Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek.

- Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek, bu

nedenle belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan forma􀁃nda bu verileri değerlendirmek,

irdelemek.

-Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek

değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.Yani kentsel yerleşme bölgeleri geliş􀀾rmek ve bu alanları sa􀁃n

alma ve kamulaş􀁃rma yolu ile elde ederek temel altyapıları ge􀀾rmek, planlamak, parsellemek ve

satmak.

-Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına

konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili ka􀁃lımına dayalı uygulama projeleri geliş􀀾rmek.

-Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve

gereksinimini belirlemek.

-Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna ge􀀾rmek, kentsel

çevre kalitesini temel göstergeler i􀀾bariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları

saptamak.

-Ken􀀾n ih􀀾yaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya yap􀁃rmak,

kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel bölgesel

yapılanma çalışmalarını koordine etmek.

*PROJE-RUHSAT-YAPI DENETİM:

- Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince Müdürlüğümüze sunulan projeleri inceleyerek onaylamak.

Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsa􀁃 vermek.

- İnşaa􀁃 süren yapıların ruhsa􀁃na uygun devam e􀁡ğine dair tüm vizelerini yapmak/ yap􀁃rılmasını

sağlamak.

- Yapı Dene􀀾m Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer

kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

- İnşaat ruhsa􀁃 ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda “yapı kullanma izin

belgesi” vermek.

58 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

- İmarlı bölgede inşaa􀁃 devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespi􀀾

halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yap􀁃rımları uygulamak ve uygulatmak.

- İmarsız bölgede gerekli dene􀀾mleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde

gerekli yasal işlemleri ve yap􀁃rımları uygulamak ve uygulatmak.

- Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının

iyileş􀀾rilmesi için projeler geliş􀀾rmek ile görevli ve yetkilidir.

-Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler ve mekansal dönüşümlerin

uzun perspek􀀾f içerisinde gerçekleş􀀾rilmesini takip etmek. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini

koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve ka􀁃lımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle

sürdürülebilir kılmak.

-Mail-i inhidam yapılarla ilgili bilgi, belge, resim, rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon projelerinin

yapılmasını veya temin edilmesini koordine etmek (tescili kültür varlıklarının can ve mal güvenliğine

tehdidinin kaldırılması için kurum içi ve kurum dışında gerekli koordinasyonu sağlamak)

-Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların

hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenmesini sağlamak.

-Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projenin

tasarımı, planlanması ve teminin edilmesini sağlamak.

-Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla

ilgili işlemleri ve uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek.

- İlgili kurum ve Bakanlıklar bünyesinde Kültür varlıklarının korunmasına yönelik verilen yardımlar

için istenilen rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon projeleri ve bunları tamamlayan raporların

hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve arşiv oluşturmasını sağlamak.

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce onaylanan projeleri elde edip

kurum arşivini oluşturulmasını sağlamak.

- Belediye sınırları içinde yer alan sivil mimarlık örneği yapıları, anıt ağaçları tespit etmek Ankara

Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna tescil e􀁡rmek ve bunlarla ilgili gerekli bilgi bankası

(fotoğraf, rölöve, res􀀾tüsyon, restorasyon vb) oluşturmasını koordine etmek.

- Belediye mülkiye􀀾nde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölöve, res􀀾tüsyon,

restorasyon, projelerini hazırlamak, mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini hazırlatarak Ankara

Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay almasını sağlamak.

*KURUM İÇ/DIŞ - EVRAK TAKİP:

- Meclis ve Encümen kararını gerek􀀾ren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak.

- Meclis ve Encümen toplan􀁃larının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme

alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

- Dosyaların, arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak.

59 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak ve tebliğini sağlamak.

-Hizmet amaç ve hedefleri, zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek.

-Çalışma planlaması yapmak, “yıllık ve aylık planlar” yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve

kesinlikle belirtmek.

-Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak, görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir

durum raporu ile görevin gerçekleş􀀾rilme durumunu açıklamak.

-Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleş􀀾rmek.

- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yöne􀀾mle ilişki

kurabilmelerini sağlamak.

- Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve

bilgileri içeren bir kılavuz vermek.

-Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak.

- Müdürlüğümüzden giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ih􀀾yaçları ile ilgili

kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağı􀁃mını gerçekleş􀀾rmek.

- Gelen evrakların ilgilisine elektronik ortamda dağı􀁃mı yapıldıktan sonra, talep edilen işlemin veya

günlü evrakların süresi içinde ne􀀾celendirilmesi için gerekli takipleri yapmak .

-Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv bilgilerini ve

belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek.

-Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek.

(BİMER)

-Malzeme ve demirbaşları teslim almak, teslim etmek ve kontrollerini yapmak.

-Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

-İhale Komisyonu tara􀁐ndan yapılan veya yap􀁃rılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak, onayları

almak.

-İhale kararlarını, yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek.

- Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler

Müdürlüğüne ve Mal Müdürlüğüne ulaş􀁃rmak.

-Belediye Başkanlığının Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Müdürlük arasındaki “ayniyat işlemlerini

yürütmek” için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek.

- Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini,

Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek , müdür ve personelin bilgisine

sunmak.

-Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapmalarını takip

etmek, sevk ve idarelerini yapmak.

-Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine ge􀀾rilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili

olarak Müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak.

60 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer müdürlüklerle de gerekli

koordinasyonunu sağlamak.

-Büroda görevli personelin izin planlarını İmar Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bildirmek.

*MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT ARŞİV BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUKLARI:

- Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak.

-Arşiv kayıtlarını tutmak.

- Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerek􀀾ğinde bulunmasını ve ibraz

edilmesini sağlamak, ilgili mahkemelere ozalit veya fotokopi şeklinde (tasdikli) vermek.

- Arşivin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak.

- Arşivde bulunan dosyalardan sorumlu olmak.

- Arşive gelen giden dosyaların takip ve dene􀀾mini yapmak.

- Kalite Yöne􀀾m Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliş􀀾rmek.Sitemizi 68692 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort