türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- GENEL BİLGİLER

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz Görev, Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye Meclisi ve

Encümeninde alınan tüm kararlar için yasada gösterilen şekil ve süre içinde gerekli işlemleri yapmak,

konuların karara bağlanmasını gerçekleş􀀾rmek, bunları ilgili birimlere göndererek uygulanmasını

sağlamak. Belediye Başkanına bağlı olarak Evlenme iş ve işlemlerini yürütmek, Belediyemizin tüm

birimlerine gelen evrakı ilgili birimlere aktarmak, birimlerimizin dışarıdaki kurum ve kuruluşlarla

yazışmalarını gerçekleş􀀾rmek ve kurum içindeki evrak akış hareke􀀾ni düzenlemek. Belediye

Başkanının emirlerini ilgili şubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek görevlerini

gerçekleş􀀾rmek􀀾r.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Belediye binası içerisinde salon 􀀾pi bir odada faaliyet göstermektedir.

Müdürlüğümüzde Genel Evrak Servisi, Evlendirme Memurluğu, Encümen Karar İşleri ve Meclis

Kararları işleri yapılmaktadır.

2 - Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüzün bünyesinde olan Evlendirme Memurluğu doğrudan Belediye Başkanına

bağlı olup, diğer işler de ise müdürlüğe bağlı olarak Başkan Yardımcısı ve Başkanlığa bağlı örgüt yapısı

içerisinde çalışmaktadır.

3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde 2 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet Laptop, 1 adet büyük yazıcı, 1 adet

evlenme cüzdan yazıcısı kullanılmakta olup; teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır. Dahili bağlan􀁃lı

3 adet telefon bulunmaktadır.

4 - İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz Yazı İşleri Müdürü, 1 Şef aynı zamanda Evlendirme Memuru, 4 şirket personeli

olmak üzere toplam 6 personelle çalışmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde stajer öğrencilerden de

faydalanılmaktadır

5 – Sunulan Hizmetler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazıların ilgili birimlere gönderilmesi, vatandaşlardan

gelen dilekçelerin ilgili birimlere gönderilmesi, cevaplanması gereken yazıların cevaplarının yazılması

70 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

ve Belediyemizden giden evrak ve gönderilerin ilgili muhataplara gönderilmesi. Belediye Meclisi ve

Encümeninde alınan kararların yazılarak ilgili birimlere gönderilmesi, Evlenmek için müracaat eden

vatandaşların talepleri değerlendirilerek, yaş vb. durumları göz önünde bulundurularak evlenme iş ve

işlemlerinin yapılması.

6 - Yöne􀁔m ve İç Kontrol Sistemi

Evlenme işleri doğrudan başkana bağlı olup, diğer iş ve işlemler Belediye Başkanı ve Belediye

Başkan Yardımcısı kontrolünde yürütülmektedir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin teknoloji kullanılarak hızlı, güncel ve sürekli bir

şekilde hizmet akışının sağlanması hedeflenmiş􀀾r.

B - Temel Poli􀁔kalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi,

personel eği􀀾mine önem verilerek, birimlerinde en verimli şekilde, uyumlu ve başarılı çalışmaların

sağlanması öncelikler arasındadır.

C – Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzün hizmetlerinin devamı ve daha iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için

salon sisteminde hizmet verilmektedir. Evrakların bulunması ve takibi açısından arşiv sistemi

çalışmaları tamamlanmış ve Standart Dosya Planı faaliyete geçirilmiş􀀾r. Ayrıca EBYS ( Elektronik Belge

Yöne􀀾m Sistemi ) Müdürlüğümüzün yöne􀀾mi, takip ve kontrolünde kurum genelinde

kullanılmaktadır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Personel Giderleri:

Sosyal Güvenlik Harcamaları:

Mal ve Hizmet Alımları: Kırtasiye alımları, Evlenme Cüzdanı alımı, büro malzemesi alımları,

yurt içi geçici görev ve tedavi yollukları, gazete ilan gideri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları

ih􀀾yaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.

71 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

B - Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2016 yılı içerisinde gelen evrak kayıt de􀁩erine 6 resmi yazı, giden evrak kayıt de􀁩erine 142

resmi yazı kaydedilmiş􀀾r. Dilekçe de􀁩erine ise dilekçe kaydı yapılmamış􀁃r. EBYS ( Elektronik Belge

Yöne􀀾m Sistemi )'ne ise 11498 gelen evrak kaydı, 7066 giden evrak kaydı yapılmış􀁃r.

Müdürlüğümüzde bu dönem 13 Toplan􀁃 ve 34 Birleşim yapılarak 178 gündem maddesini karara

bağlamış􀁃r. Encümende 52 oturum yapılarak 400 karar alınmış􀁃r. Kararlarla ilgili işlemler yapılarak

ilgili birimlerine gönderilmiş􀀾r.

2016 yılında 1 adet Bilgi Edinme, 66 adet Bimer Sistemi üzerinden başvuru yapılmış ve

cevaplandırılmış􀁃r.

2016 YILI PERSONEL İŞLERİ

Belediyemizde çalışan 657 Sayılı ve 4857 Sayılı yasalara bağlı personel ile ilgili işlemler bu

dönemde de sürdürülmüştür.

EVLENDİRME İŞLERİ

Çalışma dönemi içinde Memurluğumuza 1 yıllık çalışma dönemi içinde 340 adet b a ş v u r u

yapılmış ve 324 adet evlenme akdi gerçekleş􀀾rilmiş􀀾r. Ayrıca 16 çi􀁩e bir başka yerde evlenmek üzere

izin belgesi verilmiş􀀾r. Yapılan akitler karşılığı 324 çi􀁩e Uluslar Arası Evlenme cüzdanı verilmiş ve

tescilleri yapılmış􀁃r.

2- Performans Sonuçları Tablosu

BELEDİYE MECLİS ÇALIŞMALARI

Seçilmiş 16 üyeden oluşan Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununa göre aylık

toplanmaktadır.

Meclisimiz çalışmalarında genellikle Meclise ge􀀾rilen konuları içeriklerine göre sınıflandırarak

Meclisin onayına sunulduktan sonra Meclis kararı olarak çıkmaktadır.

Belediye Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu, Dene􀀾m Komisyonu, İmar ve Bayındırlık

Komisyonu, Ulaşım Sağlık ve Esnaf Komisyonu, Eği􀀾m kültür Turizm Gençlik ve Spor Komisyonu,

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araş􀁃rma Komisyonu, Jeotermal Komisyonu, Hayvancılık ve Tarım

Komisyonu olmak üzere 8 komisyon bulunmaktadır.

Belediye Meclisimiz çalışma dönemi içinde 13 Toplan􀁃 ve 34 Birleşim yapılarak 178 gündem

maddesini karara bağlamış􀁃r.

BELEDİYE ENCÜMENİ ÇALIŞMALARI

Belediye Encümenimizin, 5393 Sayılı Belediyeler Yasası gereğince Encümen Başkanı, Meclis

Üyelerinden seçilmiş 2 üye ve atanmış 2 memur üyenin ka􀁃lımıyla ha􀁩anın Pazartesi günleri

toplanmakta, yasa gereği gündemine aldığı konuları karara bağlamaktadır. Encümenimizin aynı

zamanda 2886 Sayılı İhale Kanunu gereği İhale Komisyonu görevini de yürütmektedir.

Belediye Encümenimizin 1 yıllık çalışma dönemi içinde 52 toplan􀁃 yaparak gündemindeki 400

72 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

konuyu karara bağlamış􀁃r.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Günden güne gelişen ilçemizin Faaliyet ve Performans tablolarının da anlaşılacağı üzere

birimimizin iş yükü devamlı sure􀁖e artmaktadır. Bu iş yükü de deneyimli, kabiliyetli ve eği􀀾mli yeterli

sayıda personel çalış􀁃rılması ile giderilebilmektedir.

IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A - Üstünlükler

Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında, mesai me􀁬umu

göze􀀾lmeden zamanında ye􀀾ş􀀾rilip, ileriki zamanlarda yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve

hazırlıkları yapılmaktadır. Ayrıca, diğer birimlerin iş ve işlemlerine yardımcı olunmaktadır.

B - Zayıflıklar

C - Değerlendirme

Müdürlüğümüzün önemine binaen personel sayısı yeterli olup, hizmet içi eği􀀾mle

desteklenmelidir.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Personel, kanun, yönetmelik ve genelgeler çıkması veya değişmesi nedeniyle bilgilerin

güncellenmesi açısından Kurum genelinde hizmet içi eği􀀾minin yapılması faydalı olacaktır.

Ek-3 Harcama yetkilisinin İç kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 4[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda

açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin

idari ve mali kararlar ile bunluru ilişkin işlemlerin yasalllık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolunun etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu

güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.5[7]

Burada toparlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her hangi bir husus hakkında

bilgim olmadığını beyan ederim.


Sitemizi 38525 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort