türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

A.Yetki , Görev ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

* Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal

ih􀀾yacının, ya􀁃rım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak

yöntemleri araş􀁃rmak ve taşınmaz mal yöne􀀾mi poli􀀾kalarını oluşturmak.

* Mülkiye􀀾 Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve dene􀀾minin sağlanması için

gerekli çalışmaları yapmak.

* Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini

yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

* İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye

adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

* Belediye tara􀁐ndan yapılan veya yap􀁃rılan veya sa􀁃n alınan binaları teslim almak.

* Tahsis, takas, devir, ir􀀾fak hakkı, üst hakkı, in􀀾fa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak

protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

* Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve

kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının

kaldırılmasına veya süre uza􀁃mına yönelik idari işlemleri yapmak.

* Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,

kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.

* Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim

almak,tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için

gereğini yapmak.

* Belediye tara􀁐ndan kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların

kiralama işlemlerini yapmak.

* Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan dona􀁃 alanları üzerinde, bu üst

hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için ir􀀾fak hakkı–üst hakkı tesis

etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere

yetkili birime göndermek.

* Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya in􀀾kal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk

İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.

* Belediye mülkiye􀀾nde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak.

Emlak ve İs􀀾mlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı

arşivlemek.

* Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan

taşınmazların,Kamulaş􀁃rma Yasasına göre kamulaş􀁃rma işlemlerinin yapmak. Kamulaş􀁃rmayla ilgili

her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.

* Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel

sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya görevini yürütmek.

Belediyenin sa􀁃n alacağı, kamulaş􀁃racağı ve ir􀀾fak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt

araş􀁃rmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, ir􀀾fak ve in􀀾fa hakları ile

beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

101 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

*Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine

ge􀀾rilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak. .

* Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve

birimlerle gerekli çalışmaları yapmak

* Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecri misil bedellerini tahsil etmek ve

tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak.

B. MİSYON VE VİZYON

Ken􀁖e yaşam kalitesini ar􀁔rmak, yaşamı kolaylaş􀁃rmak ve içinde yaşamaktan keyif

alacağımız bir kent yaratmak, Belediye gelirlerini ar􀁃rmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların

elde edilmesini hızlandırmak, Beypazarı'nda imar planlarının şeffaf ve doğru olarak uygulanmasını

sağlamak ve ölçümler yapılarak doğru ve düzgün kentleşmenin oluşmasına katkıda bulunmak􀁃r.

Beypazarı ilçesi modern kent sistemine kavuşmasını sağlamak, Kent kimliğini oluşturmak, Arsa ve

Emlak işlerinde yol gösterici olmak, Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin tümünün sayısal ortama

aktarılarak ve bu verilerin sanal ortamda halkın bilgisine sunmak.

C.İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Kurtuluş Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/2 Beypazarı /Ankara adresindeki

Belediyemiz binasında faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüz ; Belediye İçerisinde 1 Adet Müdür

Odası, 1 Adet İdari İşler Bürosu, toplam 2 adet hizmet biriminden oluşmaktadır.

2- Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet

yürütmektedir. Müdürlüğümüz yıl boyunca iş günü sürelerinde, mesai saatlerinde hizmet

vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar 1 adet fotokopili yazıcı , internet bağlan􀁃sı gibi bilgi ve

teknolojik kaynaklar bulunmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Personel Yapısı

Bu amaçla Beypazarı Belediyesi Emlak ve İs􀀾mlak Müdürlüğü'nde, yerine ge􀀾rmekle yükümlü

olduğu hizmetleri 2016 yılı içerisinde 1 Müdür, 1 memur, 1 sözleşmeli memur, 2 şirket personeli

hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

Sunulan hizmetler bilgisi ekli listede tablo halinde verilmiş􀀾r.

6- Yöne􀁔m ve İç Kontrol Sistemi

Emlak ve İs􀀾mlak Müdürlüğü Belediye Hiyerarşik yapılanmasında Belediye Başkanı ve

Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüz faaliyetleri ; Emlak

ve İs􀀾mlak Müdürünün emir ve idaresinde sevk ve idare edilerek görevler yerine ge􀀾rilmektedir.

D- Diğer Hususlar

Ayrıca müdürlüğümüz asli görevlerinin yanında Belediyenin çeşitli etkinliklerine destek

sağlanması amacıyla çeşitli organizasyonlarda personel görevlendirmesi yapmış􀁃r. Belediyemizin

diğer hizmet birimlerinin ih􀀾yaç ve talepleri doğrultusunda gereken yardım sağlanmış􀁃r.

102 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüze kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri kesin􀀾siz işgünü

süresince

en uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine ge􀀾rilir.

B- Temel Poli􀁔kalar ve öncelikler

Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için

Personel eği􀀾m ve teknolojik alt yapının geliş􀀾rilmesi ile kent este􀀾ği, çevre temizliği yaşanılabilir

kent anlayışı çerçevesinde gerekli bilinçlendirme ve araç gereç modernizasyonun sağlanmasıdır.

C- Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzün hizmetlerinde etkinliğin ve verimliğin artması için yetersiz olan

sağlanmalıdır.

A- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Beypazarı Belediyesi Emlak ve İs􀀾mlak Müdürlüğümüz, 1864 kilometre karelik ilçe mücavir

sınırları içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir yasası kapsamında merkeze bağlı 76 mahalle , dahilinde

Kanunların ve ilgili yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve görev kapsamında 5 personeli ile

çalışmalar yapmış􀁃r.Yapılan çalışmalarda 64 adet işyeri kiraya verilmiş,3 addet işyeri sa􀁃lmış, 20 adet

arsa sa􀁃şı yapılmış, 4 adet arazi kiraya verilmiş􀀾r.Beypazarı turizminde kullanılmak üzere, Karaşar

Kiraz yanında 186 ada 8 parsel arsa üzerinde bulunan 24 adet apart bina ve müştemila􀁃yla beraber,

yine 228.900,00 m2 açık alan ve 632 m2 kapalı alan olmak üzere Kıbrısçık Karagöl Tabiat Parkının ve

11.48 hektar Üreğil Düvenlik mesire alanının kiralaması yapılmış􀁃r.

Kamulaş􀁃rma alanında ilçemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Başağaç mahallesi 1928 ada 1

parsel imar planında ''pazar alanı'' olarak ayrılan 4790,00 m2'lik alanın 2636,50 m2'sinin

kamulaş􀁃rması tamamlanmış􀁃r. Beytepe mahallesi 1407 ada 7 parsel imar planında ''belediye hizmet

alanı''olarak ayrılan 856,00 m2 alanın ilçemiz turizminde kullanılmak amacıyla kamulaş􀁃rması

tamamlanmış􀁃r.Başağaç mahallesi 121 ada 152 parsel imar planında''yol'' olarak ayrılan 1393,00 m2

alanın kamulaş􀁃rması tamamlanmış􀁃r.

2- Performans Sonuçları Tablosu

2016 yılında Müdürlüğümüz; 5216 sayılı Büyükşehir yasası kapsamında özverili bir şekilde

çalışmış ve idare tara􀁐ndan verilen görevleri eksiksiz ve tam olarak yerine ge􀀾rmiş􀀾r.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve görevleri yıl boyunca kesin􀀾siz bir şekilde

hizmet vererek yerine ge􀀾rmektedir. Müdürlüğümüz ; sorumluluk sahası içerisinde hizme􀀾n

etkinliğinin geliş􀀾rilmesi ve personel performansının ar􀁃rılması için sürekli planlama , eği􀀾m ve

dene􀀾m faaliyetlerini yerine ge􀀾rmektedir .

B- Zayıflıklar

Müdürlüğümüz görevlerini yerine ge􀀾rmede mesai mevfumu gözetmeden fedakarca

çalışmasına rağmen kamu hizmetlerini aksamaması için personel eksikliğinden dolayı zaman zaman

aksamalar meydana gelmektedir.

Değerlendirme

Müdürlüğümüz hizmetlerinin yerine ge􀀾rilmesi için yıl boyunca fedakarca çalışmalar

yapmış􀁃r.

103 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkili yerine ge􀀾rilmesi için norm kadro cetvelinde

gösterilen sayıda memurun alımının yapılması , faydalı olacağı mütela edilmektedir.


Sitemizi 68690 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort